Stille Zaterdag

PAASWAKE

Paasevangelie volgens Lucas 24, 1-12

Op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.
Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden: ‘Waarom zoekt u de levende bij de doden?
Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.
Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.’
Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de elf leerlingen en aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het aan de apostelen,
maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet.
Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.

LiedIn nieuw ochtendlicht 116

In nieuw ochtendlicht bij het rotsgraf gekomen,
wie had hier de Heer uit zijn rustplaats genomen?
Maria van Magdala kwam hem verzorgen
Haar laatste toevlucht ontnomen, die morgen

Aan wie zou zij zich nu nog moeten gaan wijden,
wie kan haar van haar verdriet nog bevrijden?
Een engel, een tuinman, zij werd aangesproken:
Maria! Rabboeni! Een Licht wordt ontstoken!

Hervonden vertrouwen, nieuw leven was daar;
dat God sterker is dan de dood was echt waar
De duisternis is voor het leven gezwicht;
de waarheid, de liefde staat vol in het licht!

De toekomst van God is op mensen gericht.
Halleluja, halleluja, wij roepen het uit!
De Heer is verrezen, wij zingen honderduit!
Halleluja! Halleluja

Ingekorte overweging

Een van de lezingen in de paasnacht, is het evangelie over Maria Magdalena in de tuin.
Je zou haar kunnen zien als een nieuwe Eva.
Beiden zijn in een tuin, beiden horen een stem.
Werd Eva verleid tot ongehoorzaamheid,
Maria Magdalena antwoordt in gehoorzaamheid.
Met tranen van droefheid verlieten Eva en Adam de tuin van het Paradijs. Met tranen van blijdschap, ontmoet Maria de Verrezene.

Het begon met één persoon die werd verleid,
zij staat symbool voor al die keren dat wij ons verleid voelen tot wat niet goed is.

Het begon met één persoon, die getuigde van de verrijzenis,
zij staat symbool voor het nieuwe leven, voor het kwaad en de dood die overwonnen zijn.

Het begon met één vrouw, Maria Magdalena,
zij vertelde over de Levende Heer. Haar boodschap klinkt nog steeds in onze Maria Magdalena kerk.
Waar we nog steeds geloven dat één persoon het verschil kan maken.

Pasen begint klein – het begint met één
met één vlam – met één persoon.
Het begint met jou, vandaag ben jij die ene.
Pastor Nico Kerssens

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in een gemeenschap van mensen,
waarin we er zijn voor elkaar.
Wij geloven in het licht
dat wij aan elkaar door kunnen geven.
Wij geloven in het water,
dat ons bindt en nieuw leven geeft.
Wij geloven in deze tekens van hoop en leven,
dat we elkaar de dood niet willen aandoen,
maar elkaar het leven geven.
Wij geloven dat we samen
waar kunnen maken,
dat oog om oog en tand om tand
niet de laatste waarheid is.
Wij willen geloven in de liefde die verdraagt,
in de weg van mens tot mens.
Wij willen geloven in de nieuwe mens,
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wij willen geloven in Gods goedheid,
die geen einde heeft.
Amen

Voorbeden

God van tijd en eeuwigheid,
wij zijn mensen van hier en nu,
door u geschapen voor het leven.
Leven niet te bevatten, uw geheim.
Het komt en gaat, wordt verwekt
en sterft als licht dat ontstoken wordt en dooft.

Leer ons hopen en vertrouwen op uw belofte,
dat u ons niet loslaat
Zoals u Jezus, uw zoon hebt vastgehouden
omdat leven uit U, sterker is dan dood.

Accl.
Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil.
Vrede die bij ons blijft.

God, dat niet de dood het laatste woord heeft,
maar het leven dat Gij schept, elke dag weer,
spreekt niet vanzelf.
Laat het waar worden: alles wat wij U bidden.
Dat vragen wij U omwille van Hem
die Gij uit het graf hebt weggeroepen:
uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

Slotgebed

Verrijzen is
steeds opnieuw op weg gaan
met de zekerheid vlak om de hoek
het wonder te ontmoeten
in een glimlach of een traan,
in een handdruk of een vloek.
En altijd opnieuw geloven dat het kan:
geluk en pijn bijeen te voegen
tot een vuur van ware eeuwige geborgenheid.

Slotlied De Steppe

De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Achtergrond informatie de Steppe