Pasen

EERSTE PAASDAG

Zalig Pasen!

Pasen, verrijzenis van de Heer,
maar ook de opstanding van alle mensen van goede wil.
Zalig Pasen!
Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven.
En vier met elkaar en met alle mensen
het feest van hoop en licht,
van vreugde en opstanding,
van nieuw leven en nieuw geloof.

Paasevangelie volgens Lucas 24, 1-12

Op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.
Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden: ‘Waarom zoekt u de levende bij de doden?
Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.
Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.’
Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de elf leerlingen en aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het aan de apostelen,
maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet.
Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.

Korte, aangepaste overweging

Pasen is een feest van bevrijding en hoop, – de hoop dat er altijd weer TOEKOMST is, na elke tegenslag. En de belofte daarvoor vinden we in het evangelie van Lucas. Een verhaal van lang geleden, waar mensen van alle tijden hoop uit hebben geput! Ze gaan over Gods dromen, dromen die altijd weer gaan over ons, over u en mij. De droom van God, dat Hij in den beginne een einde wilde maken aan de duisternis en de eeuwige nacht, en dat Hij voor ons mensen het LICHT heeft aangestoken.
En dat licht valt nog stééds in onze donkere ogenblikken. Als je ziek bent of als de muren op je afkomen; als je je eenzaam voelt of je kwam op straat te staan. Ja, er is ZOVEEL duisternis – van verdriet en moeilijkheden en pijn.
En DAN … krijg je zomaar een kaartje in de bus, gaat de telefoon of je wordt op straat aangesproken door iemand die met je meeleeft. Zo maar een straaltje van dat eerste licht: een teken van HOOP. Zo is Gods droom uitgekomen!
En dit is Pasen 2020. En ook NU hangt er veel duisternis om ons heen.
Een virus gaat over de wereld, veel mensen worden ernstig ziek of overlijden. ‘Er zijn voor elkaar’ krijgt een andere betekenis als we niet eens een arm om elkaar heen kunnen slaan. De economie wordt geraakt, fabrieken vallen stil. Wat betekent dat voor ons, voor u, voor onze geliefden?
Een virus gaat over de wereld, veel mensen worden ernstig ziek of overlijden. ‘Er zijn voor elkaar’ krijgt een andere betekenis als we niet eens een arm om elkaar heen kunnen slaan. De economie wordt geraakt, fabrieken vallen stil. Wat betekent dat voor ons, voor u, voor onze geliefden?
In onze parochie doen wij ons best om Kerk Wij Samen te blijven, om samen door deze beklemmende tijd heen te komen, om Gods droom van liefde en van zorg voor mensen uit te laten komen in en buiten ons dorp. Ook een teken van hoop!
En daarom vieren we toch Pasen: een feest van bevrijding en hoop, van opstanding en van optimisme! Want zolang mensen in het holst van de nacht elkaars licht zijn, wordt het lijden verzacht, kunnen Gods dromen herleven.
“Hervonden vertrouwen, nieuw leven is daar: Dat God sterker is dan de dood!”. Amen.
Pastor Jaap Jonker, overweging uit 2016, aangepast naar 2020

Paasmorgen

Vroeg in de morgen
bij het open graf
liet God ons zeggen:

Dít is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt,
dit is het feest van het leven
dat sterker is dan de dood.

Pasen is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en met de ogen –
knipperend in het morgenlicht –
getuigen dat Hij in jou verrezen is.

Gebed rond de tafel (uit 2015 met pastor H. Vermunt)

Biddend en smekend komen wij bij U.
Waar kunnen wij beter terecht?
Schepper van leven en licht!
Uitvinder van liefde
U zult ons, het werk van uw handen,
toch niet voor eeuwig verloren laten gaan.
U hebt ons toch niet tot het leven geroepen
om ons prijs te geven aan de dood?

Wij danken U
omdat U een God van levenden zijt,
geen God van doden.
Wij danken U,
voor de hoop die leeft in ons hart,
voor uw Woord, dat naklinkt in onze oren,
voor de belofte, door Christus gedaan:
een plaats voor ons in het vaderhuis,
door U worden gekend,
met voor- en achternaam,
onze tranen door U gedroogd,
ons leed door U verzacht,
onze dood, door U ongedaan gemaakt,
ons leven –met Christus- geborgen in U.

Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid
Amen.

Vredeswens

Ik wil mijn Geest in je binnenste leggen
-zegt God-
en je hart vullen met een vuur van liefde.
‘Vrede’ wens ik je,
niet om die voor jezelf te houden,
maar om ze door te geven
aan alle mensen die je liefhebt.

Ik heb je nodig
om mee te werken
aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien,
omdat ze weten dat Ik hen graag zie.
Jij mag mijn liefde voelbaar maken!

Lied U zij de Glorie GvL 532

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer.
Hij brengt al de Zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot.
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

De Levende zegene en behoede u
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede

Zegen ons en behoed ons
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig
Zegen ons en behoed ons
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede

Zegene ons de levende en almachtige God
Vader, Zoon en heilige Geest