FTC (financiële en technische commissie)

Het doel van de FTC is om het parochiebestuur ter zijde te staan bij de uitvoering van het financieel beleid van de parochie en op het gebied van het beheer en onderhoud van de bezittingen van de parochie.
 
De onroerende goederen bestaan uit de kerk en de pastorie met het omliggend terrein , de begraafplaats en de ondergrond van het verenigingsgebouw. 
Voor zover mogelijk wordt door vrijwilligers wekelijks op woensdagachtend (klein) onderhoud verricht. Voor grotere onderhoudsprojecten worden veelal derden ingeschakeld.
 
Specialistenwerk aan orgel, elektrische installaties, daken en goten, schilderwerk en werk aan de toren wordt veelal uitbesteed. Waar mogelijk worden door de vrijwilligers hand- en spandiensten verleend waardoor menige offerte naar beneden kan worden bijgesteld.
 
Om deze zaken goed in de hand te houden, vindt regelmatig periodiek overleg plaats binnen de FTC. Hierbij zijn de vaste agendapunten; het groot en klein onderhoud en het overzicht van werkzaamheden die gepland staan voor de komende jaren en de financiële consequenties hiervan voor de parochie in de meerjarenplanning.
De besproken projecten worden van een gedetailleerd advies voorzien en aangevuld met een kostenbegroting  bij het parochiebestuur ingebracht.
De door het PB goedgekeurde projecten worden door de FTC in samenwerking met vrijwilligers of derden uitgevoerd.
 
Punt van zorg zijn de toekomstige opbrengsten uit collecten en andere bijdragen bij een teruglopend aantal parochianen.
 
Sinds 2001 bestaat de FTC uit zes personen. De samenstelling van de FTC is als volgt:
Voorzitter, deze is tevens penningmeester van het parochiebestuur. Twee personen vanuit de technische kant en twee personen die betalingen, registratie van vrijwillige bijdragen en boekhouding doen. Een zesde persoon verzorgt de notulen.
Inlichtingen bij de coördinator dhr. Niek Kenter tel. 6423241.